Novine u radu inspekcija


U cilju pružanja stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave u primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon), SKGO je pripremila je modele kontrolnih listi za komunalnu inspekciju, inspekciju za puteve i inspekciju za drumski saobraćaj.

SKGO je pripremila modele kontrolnih lista iz delokruga nadležnosti inspekcija koje vrše nadzor nad izvornim poslovima jedinica lokalne samouprave, koristeći odluke koje regulišu date oblasti u gradu Beogradu i propise određenog broja drugih jedinica lokalne samouprave, uz primenu stručno-metodoloških objašnjenja za pripremu kontrolnih lista za inspekcijski nadzor.

Prema Zakonu kontrolna lista je dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. Za poslove inspekcijskog nadzora koji su povereni jedinici lokalne samouprave, predloge obrazaca kontrolnih listi priprema republička inspekcija, osim u slučajevima kontrolnih lista koje sadrže pitanja - zahteve i iz poverenih i iz izvornih poslova inspekcijskog nadzora. U tom slučaju, republička inspekcija je zadužena i odgovorna za deo obrasca kontrolne liste koji se odnosi na poverene poslove, a organ jedinice lokalne samouprave za deo obrasca kontrolne liste koji se odnosi na oblast koja je uređena propisom jedinice lokalne samouprave (primer: taksi prevoz). Prelaznim odredbama Zakona je utvrđeno da će inspekcija sačiniti obrasce kontrolnih lista i objaviti ih na svojoj internet stranici u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Imajući u vidu da puna primena Zakona otpočinje 30. aprila 2016. godine, i da će inspektor moći da preduzima samo one provere i druge radnje koje su sadržane u kontrolnoj listi (osim izuzetaka utvrđenih Zakonom), to nužno pretpostavlja obavezu inspekcije da do početka primene Zakona sačini liste i objavi ih na internet stranici.

Liste su sastavljene u obliku pitanja i odgovora, odnosno zahteva koje je potrebno ispuniti, da bi saglasno propisu postupanje ili poslovanje nadziranog subjekta bilo zakonito i bezbedno. Pitanja i odgovore potrebno je uskladiti sa propisom odnosne jedinice lokalne samouprave, imajući u vidu da postoji razlika kako u propisima kojima su određene oblasti uređene, tako i u konkretnim rešenjima. Pitanja i odgovori su grupisani po oblastima, prema srodnosti, po odgovarajućim celinama, čime se olakšava primena konkretne liste, odnosno njena praktična upotrebljivost.

U pogledu bodovanja, lokalne inspekcije bi trebalo nakon izrade liste provera da pristupe bodovanju liste. U većini modela pitanja su koncipirana afirmativno, što znači da bi negativni odgovori trebalo da nose nula bodova, dok se za potpuno potvrdan odgovor daje najveći utvrđeni broj bodova (u određenom broju slučajeva, zbog specifičnosti materije, lista zahteva dodelu negativnih bodova). Konačno, na kraju obrasca kontrolne liste treba da stoji tabela sa definisanim rasponima bodova, odnosno procenata, prema kojima se određuje kom stepenu rizika pripada nadzirani subjekat.

Preuzmite dokumenta:

Komunalna inspekcija

Inspekcija za puteve

Inspekcija za drumski saobraćaj

Poreska inspekcija

Sanitarna inspekcija

http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=356