Osnivanje i registracija

Registracija privrednih subjekata obavlja se u Agenciji za privredne registre u Beogradu
Adresa Agencije: 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 5/IV • tel: (011) 3331 400 • faks: (011) 3331 410 Internet adresa: www.apr.gov.rs • e-pošta: registar@apr.gov.rs

P R E D U Z E T N I K

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.
Preduzetnikom se smatra i fizičko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, ako je tim propisima to i određeno.
Preduzetnik odgovara za sve obaveze iz obavljanja delatnosti celokupnom imovinom.
Preduzetnik delatnost obavlja pod ličnim imenom, imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom, uz dodatak naziva „preduzetnik“ ili skraćenice „pr“.
Registracija
Uz zahtev za registraciju preduzetnika, prilažu se i:

dokaz o identitetu preduzetnika (fotokopija lične karte ili pasoša)
naknada za registraciju u iznosu od 540,00 dinara.

Ako preduzetnik ne obavlja delatnost pod svojim imenom, već pod drugim nazivom, dužan je da taj naziv prijavi Agenciji za privredne registre.

PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA

ORTAČKO DRUŠTVO
KOMANDITNO DRUŠTVO
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
AKCIONARSKO DRUŠTVO (ZATVORENO I OTVORENO)

ORTAČKO DRUŠTVO (o.d. ili od)

Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom i koje za sopstvene obaveze odgovara celokupnom sopstvenom imovinom. Ortaci su solidarno odgovorni za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ukoliko s poveriocem nije drugačije ugovoreno.
Ulog ortaka u ortačko društvo može biti u novcu, stvarima i pravima, kao i u radu ili uslugama koje su izvršene ili treba da budu izvršene.
Ulozi ortaka su jednake vrednosti.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja ortačkog društva prilažu se i:

dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša)
osnivački akt društva sa overenim potpisima osnivača
ako je ortak preneo pravo poslovođenja na treće lice – overen potpis tog lica
naknada za registraciju u iznosu od 2.040,00 dinara.

KOMANDITNO DRUŠTVO (k.d. ili kd)

Komanditno društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze (komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor). Za sopstvene obaveze komanditno društvo odgovara celokupnom sopstvenom imovinom. Ulog komanditora u komanditno društvo može biti novčani i nenovčani, uključujući i izvršeni rad i usluge u komanditnom društvu. Komanditor u komanditno društvo unosi ceo ugovoreni ulog pre sticanja svojstva komanditora.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja komanditnog društva prilažu se i:

dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice)
osnivački akt društva sa overenim potpisima osnivača
potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog
sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga komanditora, ukoliko isti nije sadržan u osnivačkom aktu
odluka o imenovanju zastupnika društva, ukoliko zastupnik nije određen osnivačkim aktom
overen potpis zastupnika
naknada za registraciju u iznosu od 3.000,00 dinara.

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o. ili doo)

Društvo s ograničenom odgovornošću je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica (najviše 50), u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. Za sopstvene obaveze društvo s ograničenom odgovornošću odgovara celokupnom sopstvenom imovinom.
Član društva ne odgovara za obaveze društva osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.
Ako se broj članova društva poveća do 100 i taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, društvo menja formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.
Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu. Ulozi članova društva ne moraju biti jednake vrednosti.
Novčani deo osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun društva do registracije društva, a ostatak se uplaćuje u roku od dve godine od dana registracije.
Za osnivanje finansijskih i osiguravajućih organizacija i privrednih društava koja obavljaju zakonom određene delatnosti, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, posebnim zakonom se može odrediti veći minimalni osnovni kapital.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja društva s ograničenom odgovornošću prilažu se i:

dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice)
osnivački akt društva (odluka ili ugovor) sa overenim potpisima osnivača
potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog
sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ukoliko isti nije sadržan u osnivačkom aktu
odluka o imenovanju zastupnika društva, ukoliko zastupnik nije određen osnivačkim aktom
overen potpis zastupnika
naknada za registraciju u iznosu od 3.600,00 dinara.